traduction

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Alle algemene gebruiksvoorwaarden

Copyright

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze publicatie met betrekking tot een bestand, een document of een specifiek uittreksel verleent Scripto Sensu sprl-bvba (hierna “het bureau”) hierbij het recht om exemplaren van deze publicatie te bekijken, op te slaan en te reproduceren voor uw behoeften.

U stemt er derhalve mee in om zich te conformeren aan de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, industriële en intellectuele eigendom, auteursrechten, pers en communicatie, alsook aan de internationale verdragen en akkoorden op dit gebied en aanverwante gebieden.

Voorwaarden

Dientengevolge onthoudt u zich van:

  • – gehele of gedeeltelijke reproductie met het oog op de verkoop, verdeling, publicatie en communicatie, onder welke vorm ook, van de gegevens of werken die worden beschermd door de aan het werk of aan het gereproduceerde gegeven verbonden auteursrechten zonder specifieke en voorafgaande toestemming van de houder van de aan het werk of aan het gereproduceerde gegeven verbonden auteursrechten;
  • – hergebruik van enige informatie voor commerciële of reclamedoeleinden;
  • – introductie van gegevens op deze website die de inhoud of het uiterlijk van de gegevens of werken op deze website zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

De copyrightvermeldingen (auteursrechten) moeten zichtbaar zijn op elk exemplaar van de publicatie, ongeacht of deze laatste geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt.

Alle rechten die verbonden zijn aan de copyrights blijven eigendom van de houder.

Merken

De merken, figuratief of niet (hierna gezamenlijk “de merken”), die op deze website getoond worden, zijn al dan niet gedeponeerde merken die toebehoren aan de vennootschap en aan derden.

De vermelding van deze merken op deze website vormt geenszins een impliciete of expliciete verlening van een recht van gebruik, een vergunning of enige toestemming met betrekking tot deze merken zonder schriftelijke toestemming van de vennootschap of van de betrokken derde. Elk niet uitdrukkelijk door de houders toegestane gebruik van de op de website en in de inhoud ervan vermelde merken dat verschilt van dat wat op grond van deze algemene voorwaarden wordt verleend, is streng verboden. Het bureau waarschuwt u voor gerechtelijke stappen die het zou kunnen ondernemen met het oog op de naleving van de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip op strafrechtelijk niveau.

Controle op het gebruik

Elk gebruik van onze elektronische publicatie wordt geregistreerd. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor statistische doeleinden om een regelmatige dienst te verzekeren. Gelieve geen gebruik te maken van onze diensten indien u zich niet wilt conformeren aan deze praktijk.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Het bureau kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze website te updaten.